De Supportershoek: Doelstelling categorie 3

De Supportershoek: Doelstelling categorie 3

5 1321

In deze nieuwe rubriek De Supportershoek laten wij supporters aan het woord over recente maar ook historische gebeurtenissen bij PEC Zwolle. Vandaag onze eerst supporter Roy Nijboer die zijn licht laat schijnen over de manier hoe de garantstelling van de gemeente Zwolle tot stand is gekomen. Zijn jullie het met Roy eens of oneens? Hij is erg benieuwd naar jullie reacties en wij ook. Wil jij ook een stukje schrijven? Mail naar info@pec.nu en je krijgt zo snel mogelijk antwoord. Veel leesplezier en wij hopen dat jullie de nieuwe rubriek leuk vinden!

Roy Nijboer vond het ouderwetse voetbal een stuk leuker. Een biertje drinken, met hooguit 30 man naar een uitwedstrijd, lekker in de hekken hangen, een beetje gek doen en hartstochtelijk ‘Zwolluh!’ supporten. Zou volgens sommigen “het beter doen in het bestuur dan al die halve zolen die er nu zitten” en “gaat er altijd met gestrekt linkerbeen in”. Volgens anderen een “onruststoker” en een “luis in de pels”. Is gewend aan de hitte in de keuken en kan daarmee leven. Geeft de vinger aan de rechtse hobby van het moderne voetbal met zijn gecreëerde sfeer en criminalisering van voetballiefhebbers. Spuugt in ieder geval niet in zijn bier, blijft recht voor zijn raap, is gedreven en heeft een diepe afkeer van diegenen die ‘the beautifull game’ misbruiken voor persoonlijk gewin, status en macht. Hoort, ziet en schrijft graag Pe-Ee-Ce. Zet zich in het dagelijks leven in voor het algemeen belang en underdogs.

Meters buut’nspel
Voor betrokken supporters, sponsoren en burgers is de evenwichtige afweging door de gemeenteraad weinig transparant. Zij kunnen het slechts ‘vanaf de zijlijn’ volgen en zijn feitelijk ‘buitenspel gezet’.

Bij de meningvormende ronde van afgelopen maandag waren er maar 3 openbare stukken: de presentatie van PEC Zwolle van 16 februari, de besluitvormingsnota en de notulen van de beeldvormende ronde op 16 februari. Deze informatie is ontoereikend voor een goede risico-analyse.

Spelregels
Dit is een direct gevolg van het feit dat een overgrote raadsmeerderheid (alle fracties excl. SP) geheimhouding hebben gelegd op de onderliggende (financiële) stukken.
In de regel is informatie openbaar. Het openbaar maken van informatie blijft alleen onder bepaalde in de Wob genoemde voorwaarden achterwege. Het recht van de burger op informatie en de plicht van overheidsorganen om informatie te verstrekken wordt met deze voorwaarden begrensd. De gemeenteraad (excl. SP) heeft een absolute weigeringsgrond van toepassing verklaard: bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
Deze weigeringsgrond heeft volgens vaste rechtspraak van de ABRvS slechts betrekking op die gegevens, waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden zodanige bedrijfsgegevens zijn.

In persPECtief
Ik heb een gedeelte van de cijfers de jaarverslagen 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 eens naast elkaar gezet:

Inkomsten
Wedstrijdbaten: 885.000/782.000/1.539.000
Sponsoring: 2.891.000/3.266.000/4.608.000
Media gerelateerde baten: 325.000/469.000/1.566.000
Merchandising & business to consumer activiteiten: 45.000/35.000/125.000
Food & Beverage: 54.000/53.000/73.000
Overige baten: 387.000/354.000/418.000
Totaal Baten: 4.587.000/4.959.000/8.329.000

Kosten
Personeelskosten: 2.511.000/2.884.000/4.959.000
Verkoopkosten: 245.000/301.000/348.000
Huisvestingskosten: 454.000/485.000/680.000
Wedstrijd- en trainingkosten: 646.000/637.000/1.076.000
Algemene kosten: 392.000/662.000/1.110.000
Afschrijvingskosten immateriële & materiële activa: 83.000/195.000/102.000
Overige bedrijfskosten: 135.000/246.000/262.000
Totaal Lasten: 4.466.000/5.410.000/8.537.000

Deze jaarverslagen waren veel transparanter dan het laatste jaarverslag 2013-2014 omdat daarin alle inkomsten en uitgaven niet langer onderverdeeld zijn. Onduidelijk is waar de inkomsten wegkomen en waar de kosten nu precies zitten.

Een club als FC Groningen is hier veel transparanter over. Bijvoorbeeld de inkomstenkant:
Sponsoring: € 8,7 miljoen
Kaartverkoop: € 4 miljoen
Televisierechten: € 3,5 miljoen
Merchandise en overig: € 0,8 miljoen
Totaal: € 17 miljoen

13 onbekenden
In oktober 2013 is er buiten de structuur van PEC Zwolle om een spelersinvesteringsfonds opgericht. Het investeringsfonds heeft recht op een aandeel van 25% in de toekomstige netto transfervergoedingen. Jaarlijks in de maand oktober, na vaststelling van de fondswaarde van de voetbalspelers, heeft PEC Zwolle het recht om te besluiten het aandeel in de toekomstige transferrechten die zijn overgedragen aan het investeringsfonds te kopen van het investeringsfonds. De overeenkomst tussen PEC Zwolle en het investeringsfonds wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit investeringsfonds bestaat uit 14 investeerders waarvan er één bij name wordt genoemd in het Handelsregister van de KvK: dhr. Regterschot, de projectontwikkelaar die het stadion realiseerde. Supporters en sponsoren hebben geen inzicht met betrekking tot het spelersinvesteringsfonds terwijl dit wel een relatie heeft met de begroting van de club.

Minderheidsbelangen
Voorts heeft PEC Zwolle een minderheidsbelang in een aantal B.V.’s, in de jaarrekening zijn
meegenomen:
Horeca IJsseldelta Stadion B.V., Zwolle, 40% (direct):
Restaurant IJsseldelta Stadion B.V., Zwolle, 40% (indirect):
Business Lounges IJsseldelta Stadion B.V., Zwolle, 40% (indirect):
Conferentie IJsseldelta Stadion B.V., Zwolle, 40% (indirect).
Wat hier de inkomsten en kosten van zijn is ook oncontroleerbaar.

Vertrouwensbasis
Wethouder De Heer was afgelopen maandag van mening dat nadere bestudering van de ‘geheime’ stukken bij hem heeft geleid tot volstrekt vertrouwen. Hij stelde dat de sponsorinkomsten stijgen evenals de TV-rechten. Hoe(veel)? gaf hij niet aan.

Sponsorinkomsten en inkomsten uit TV-rechten zijn inderdaad de belangrijkste inkomstenposten. Waarom hierover niet transparanter zijn als deze stijgen?

Afgelopen seizoen moest nog € 300.000 aan geprognosticeerde sponsorinkomsten worden afgeboekt. Als dit in de toekomst niet meer gaat voorkomen en er meer sponsorinkomsten zijn kan dit toch worden geduid?!

Wat betreft de inkomsten uit TV-rechten. Voetbalclubs ontvangen sinds de Fox-deal bedragen op basis hun prestaties van de afgelopen tien jaar. Elke plek telt, want die geeft recht op een bepaald percentage. Zo komt het dat meer dan de helft van de dit jaar beschikbare 67 miljoen euro wordt verdeeld onder de beste vijf clubs Ajax, PSV, FC Twente, Feyenoord en AZ.
De clubs verdienen ook aan de rechten voor de samenvattingen. In maart 2014 kocht de NOS de rechten voor de komende drie jaar voor 20 miljoen euro. Daarvan gaat de meerderheid naar Fox, maar ook de eredivisieclubs krijgen zo nog eens ruim 7 miljoen euro te verdelen
PEC Zwolle ontvangt dit lopende seizoen € 2.010.000 aan inkomsten uit TV-rechten. Gelet op de sportieve prestaties en de huidige stand op de ranglijst zullen deze volgend seizoen toenemen met minimaal 1 ton tot maximaal 5 ton. Daarna is het koffiedik kijken vanwege de directe relatie met de sportieve prestaties, die tot nu toe boven onze stand zijn.

De uitdaging sinds 1910
“PEC Zwolle heeft een negatief eigen vermogen en het is dan ook vanuit het continuïteitsprincipe noodzakelijk dat PEC Zwolle de komende seizoenen structureel een positieve resultaatontwikkeling laat zien.” (jaarverslag PEC Zwolle 2013-2014)

Nut en noodzaak
De noodzaak voor de gemeentelijke garantstelling staat niet zo zeer ter discussie. Zonder garantstelling komt PEC Zwolle in grote financiële problemen en hierdoor komt de ambitie van PEC Zwolle direct onder druk te staan omdat er dan aanvullende bezuinigingen nodig zijn op: de mvo-tak, het ‘kantooronderdeel’ van de bvo-tak en het ‘veldonderdeel’ van de bvo-tak.

Het is juist het nut van een hernieuwde gemeentelijke garantstelling waar mijn aandacht naar uitgaat. Leidt de garantstelling nou daadwerkelijk tot een financieel gezond PEC Zwolle dat ingedeeld in categorie 3 in 2020 losgekoppeld kan worden van gemeenschapsgeld? Want hierdoor wordt het continuïteitsprincipe ingevuld! Het structurele effect van de garantstelling is wat mij interesseert.

Ik plaats mijn vraagtekens juist bij het toegezegde nut van de garantstelling. Deze vraagtekens vloeien voort uit het feit dat er onvoldoende informatie/onderbouwing beschikbaar c.q. ontsloten is om hier een gerechtvaardigd vertrouwen in te kunnen stellen. De ‘checks and balances’ lijken zelfs minder sterk verankerd te worden. De gemeenteraad staat relatief ver op afstand als op 30 maart inderdaad wordt besloten tot een jaarlijks gesprek met de veurzitter en kwartaalgesprekken van de wethouder. De kaders (inhoudelijk en financieel) die de gemeenteraad mee lijkt te willen geven zijn wel erg marginaal voor een garantstelling van € 1,5 miljoen. Betrokken supporters en sponsoren, maar ook de burgers van Zwolle, zitten op de tribune en zien niet meer dan wethouder en veurzitter op ‘het veld’ laten zien. SP is faliekant tegen de garantstelling. GL wil meer garanties over het risico van de garantstelling. CDA wil in ruil voor de garantstelling een zekerstelling. De overige fracties lijken “iewat verblind door de sportieve resultaten” of “vertrouwend op blauwe ogen” weinig extra kaders mee te willen geven.

Door de ogen van de veurzitter
Veurzitter (algemeen directeur en mentor commercieel directeur) maakt zich na afgelopen maandag waarschijnlijk weinig zorgen (voor zover hij deze had), want een meerderheid van de raad lijkt na het debat van maandag wel in te gaan stemmen met het verlenen van een garantstelling. En ja, als de meerderheid veur is, is er sprake van een democratisch genomen besluit. Of dit “een zege is voor de democratie”, betwijfel ik.

Ik houd de veurzitter aan zijn woorden: ‘Wij gaan absoluut geen onverantwoorde risico’s nemen. Onze ambitie is een duurzame middenmoter in de Eredivisie worden, een opleidingsclub met een breed maatschappelijk draagvlak. In dat proces willen we zo eerlijk mogelijk en transparant te werk gaan. De noodzaak daarvan hebben de gebeurtenissen bij FC Twente wel aangetoond.’ (vi.nl 10 maart 2015)

Op (openbare) inhoud, qua proces en procedure verdienen de meest recente ervaringen ten aanzien van deze beloftes naar mijn mening geen schoonheidsprijs. Het gebeurt allemaal in een ‘te klein kringetje’ voor een club die uitdraagt van de hele stad en regio te zijn.

De condities waaronder de gemeenteraad deze garantstelling verstrekt worden erg bepalend voor ‘de druk’ op de (zelfverkozen) eindverantwoordelijken om de ambitie van PEC Zwolle te realiseren en de continuïteit van PEC Zwolle te borgen. Ik werp de handschoen: in 2020 categorie 3, liefst eerder.

Noar Veur’n!

5 REACTIES

 1. dat wij in 1 zijn gekomen was al bekend dit komt voornamelijk doordat p e c zo goed draait en er dus veel bonussen moesten worden uit ge keert iet waar het bestuur vooraf niet aan ge dacht had
  met de garantiestelling kan zwolle 1.5 mil lenen waarvan 5 mil voor uitbreiding stadion en verder alles goed op poten zetten dit is wat ik gehoord heb

 2. Beste Roy,

  Ook ik houd de draaideurvoorzitter aan zijn woorden: ‘Wij gaan absoluut geen onverantwoorde risico’s nemen. Onze ambitie is een duurzame middenmoter in de Eredivisie worden, een opleidingsclub met een breed maatschappelijk draagvlak. In dat proces willen we zo eerlijk mogelijk en transparant te werk gaan. De noodzaak daarvan hebben de gebeurtenissen bij FC Twente wel aangetoond.’ (vi.nl 10 maart 2015)

  Dat is namelijk keihard nodig!

  Want wie is ‘Wij’? De heer Visser en zijn uitvoerders op kantoor en handlangers in het spelersinvesteringsfonds en de raad van toezicht? Deze lieden hebben al onverantwoorde risico’s genomen want door meer geld uit te geven dan er binnen kwam, is de club nu door de KNVB ingedeeld in categorie 1/financieel ongezond. Om hieruit te komen is opnieuw gemeenschapsgeld nodig.

  Dat is bizar omdat bij de gemeentelijke garantstelling in 2010 is afgesproken dat de club in 2015 zijn eigen broek kon ophouden. Dat deze afspraak niet is nagekomen door Visser & co. versmalt “het draagvlak” voor de club in de Zwolse samenleving.

  Tot nu toe is de club absoluut “niet zo eerlijk mogelijk en transparant te werk” gegaan. Ik zal uitleggen waarom.

  1.
  Bij de vorige garantstelling 2010-2015 is een convenant tussen club en gemeente afgesloten. Dit convenant was de basis voor de garantstelling 2010-2015 van € 1.000.000. Voor goed toezicht door de gemeente was een uitgebreide schriftelijke informatieverstrekking vastgelegd. Niet slechts aan een wethouder maar aan de gemeenteraad, zoals past bij de verdeling van taken op grond van de Wet dualisering bestuur. Ook was vastgelegd dat de jaarverslagen van de club een (onafhankelijke) accountantsverklaring zouden bevatten. Hiervan is zowel in het jaarverslag 2013-2014 als in de twee jaarverslagen daarvoor geen sprake. De club is dus zijn afspraken op grond van de vorige garantstelling en het onderliggende convenant niet nagekomen! Ook is de aflossingstermijn gedurende de looptijd een paar keer verschoven.

  2.
  In de regel is informatie openbaar. Een overgrote meerderheid van de Zwolse gemeenteraad heeft echter (na lobbywerk van Visser & co.) een absolute weigeringsgrond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) van toepassing verklaard. Deze weigeringsgrond heeft “slechts betrekking op die gegevens, waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Ook gegevens die uitsluitend de financiële bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden zodanige bedrijfsgegevens zijn.” De geheimhouding is vreemd omdat de jaarverslagen van bijvoorbeeld FC Groningen, SC Heerenveen en NAC Breda wel openbaar zijn. Dus de vlieger dat de concurrentiepositie van de club wordt geschaad door openbaarheid gaat niet op.

  3.
  Als het gaat om “zo eerlijk mogelijk en transparant te werk gaan” dan is biedt het jaarverslag 2013-2014 van FC Groningen http://www.fcgroningen.nl/file…132014.pdf een betere basis voor vertrouwen dan het laatste broddelwerkje van Visser & co. dat slechts in naam een jaarverslag is. Temeer daar het jaarverslag van FC Groningen tot op detail inzicht biedt hoe het geld binnenkwam en uitgegeven is. Zelfs de drie jaarlijkse meetmomenten van de KNVB met het exacte puntenaantal zijn terug te vinden in het jaarverslag van FC Groningen. Visser & co. laten niet meer los dan dat “de club al tijden op het randje balanceert van categorie 1-2.”

  4.
  Als het verder gaat om “zo eerlijk mogelijk en transparant te werk gaan” dan hebben Visser & co. in het recente verleden ook zero points verdiend. In ‘Door de ogen van de veurzitter’ van 30 oktober 2014 heeft Visser het nog over een begroting van 15-16 miljoen euro in 2017-2018, in de Telegraaf van 12 februari 2015 heeft Visser het over 14 miljoen euro en vier dagen later staat in de presentatie van Visser aan de gemeenteraad op 16 februari 12,3 miljoen euro… Ook is onduidelijk hoeveel de club nu netto overhoudt aan transfers van spelers. Dat is vele malen minder dan de “historische transfersom” voor bijvoorbeeld Mokotjo suggereert. In mijn ogen gaat het allemaal niet “zo eerlijk en transparant”.

  Resultaat van dit alles is dat de continuïteit van PEC Zwolle, club van stad en regio, in gevaar is gebracht door Visser & co. want anders kom je niet in categorie 1 en moet je opnieuw een beroep doen op de gemeente. Het trieste is dat de meerderheid van de Zwolse gemeenteraad afgelopen maandagavond 9 maart 2015, dit selecte gezelschap nog meer de ruimte geeft om hun eigen goddelijke gang te gaan. En er zijn maar weinig klokkenluiders onder supporters, sponsoren en burgers die waarschuwen dat het “scherp aan de wind zeilen” wel eens tot schipbreuk kan leiden en dus einde betaald voetbal in Zwolle. We zijn allemaal ‘against modern football’, maar de meerderheid zwijgt en stemt toe.

  Terecht citeerde je Fardau Wagenaar die in Tubantia het volgende schreef over het ontstaan van de huidige situatie bij FC Twente: “We kregen van de clubleiding uitleg over cijfers, over geweldige constructies, over investeringsmaatschappijen, over alles. Als je dan even vragend keek of kritiek leverde, had je het niet begrepen.”

 3. Beste Roy,

  Ook ik houd de draaideurvoorzitter aan zijn woorden: ‘Wij gaan absoluut geen onverantwoorde risico’s nemen. Onze ambitie is een duurzame middenmoter in de Eredivisie worden, een opleidingsclub met een breed maatschappelijk draagvlak. In dat proces willen we zo eerlijk mogelijk en transparant te werk gaan. De noodzaak daarvan hebben de gebeurtenissen bij FC Twente wel aangetoond.’ (vi.nl 10 maart 2015)

  Dat is namelijk keihard nodig!

  Want wie is ‘Wij’? De heer Visser en zijn uitvoerders op kantoor en handlangers in het spelersinvesteringsfonds en de raad van toezicht? Deze lieden hebben al onverantwoorde risico’s genomen want door meer geld uit te geven dan er binnen kwam, is de club nu door de KNVB ingedeeld in categorie 1/financieel ongezond. Om hieruit te komen is opnieuw gemeenschapsgeld nodig.

  Dat is bizar omdat bij de gemeentelijke garantstelling in 2010 is afgesproken dat de club in 2015 zijn eigen broek kon ophouden. Dat deze afspraak niet is nagekomen door Visser & co. versmalt “het draagvlak” voor de club in de Zwolse samenleving.

  Tot nu toe is de club absoluut “niet zo eerlijk mogelijk en transparant te werk” gegaan. Ik zal uitleggen waarom.

 4. “Visser wijt deze kosten aan een explosieve stijging van de loonkosten (€ 1,27 miljoen), bestaande uit een extra investering in de spelersgroep, het uitbetalen van winstpremies en doordat de groei van de organisatie groter was dan verwacht.

  Daarnaast zijn de vergoedingssommen van €700.000 gestegen naar €1.000.000.
  En vielen de verbouwingskosten van de hoofdtribune duurder uit dan gedacht.

  Buiten de omzet zal PEC door matig afgesloten sponsorcontracten een bedrag van ruim €300.000 aan debiteurengelden moeten afboeken.”

  Dit was volgens Visser de reden dat ze nu in categorie 1 zitten. Hij vergat nog een ander belangrijke reden, namelijk de boetes die we aan het begin van het seizoen kregen. (leverde namelijk strafpunten op in het puntensysteem)

  Visser heeft ons van de zomer wel “gered” want doordat hij geld heeft geleend aan Pec Zwolle konden de boetes, belastingen enz betaald worden. Die lening is inmiddels weer terugbetaald.

  In welke categorie je komt is afhankelijk van een heleboel facetten, waarbij je punten krijgt als je het op een bepaald facet goed doet, dat kan zijn dat je minder dan 70% van de begroting aan salaris uitgeeft, of als je een sluitende begroting presenteert, of als je half jaar cijfers beter of gelijk aan de begroting zijn, of als je jaarcijfers beter of gelijk aan de begroting zijn, dat je tijdig je belastingen en premies voor de pensioenen betaald enz. Vitesse heeft nog nooit een sluitende begroting ingeleverd maar zit toch in categorie twee blijkbaar halen ze op andere facetten wel voldoende punten.

  Uit het verhaal van Visser blijkt dat er bewust meer is uitgegeven aan spelerssalarissen, namelijk een extra investering in de spelersgroep. Verder is de hoofdtribune verbouwt wat meer heeft gekost en het brengt ook niet op wat er van verwacht was, want als de tegenstander niet een paar honderd man meeneemt die op de hoofdtribune mogen zitten, zie je erg veel lege plekken op de hoofdtribune. Dit zijn allemaal zaken die voorkomen hadden kunnen worden door de juiste keuze te maken, namelijk als het geld er niet is NIET DOEN.

  Tot slot heeft een slechte financiële organisatie er voor gezorgd dat geld voor seizoenkaarten en geld van sponsors niet tijdig zijn binnen gekomen en deels zelfs helemaal niet meer zijn binnen gekomen. Dat probleem is er nog steeds. Begreep laatst dat 40% van de hoofdtribune klanten nog niet betaald heeft voor zijn plek, en van de winter kregen mensen een mail dat toen pas de automatische betaling van hun seizoenskaart zou plaatsvinden of ze even wat geld op de rekening wilde zetten zodat die afschrijving zou lukken. Dus die organisatie is nog steeds niet goed EN DAT BAART ME WEL ZORGEN.

  Las laatst een intervieuw met Gerbrands van PSV die aangeeft dat PSV het stadion niet gaat uitbreiden omdat er geen wachtlijsten zijn, bij de sponsors of gewone seizoenskaarten, uitbreiding verdient zich dus niet terug. Feyenoord durft het niet aan om een stadion van 70.000 man te bouwen, want dat zal zich niet terug verdienen omdat het niet vol zal zitten. FC Twente is (bijna) kapot gegaan aan het uitbreiden van het stadion, want de uitbreiding heeft zich niet terugbetaald en stadion is maar voor een deel gevuld en zelden uitverkocht.

  En wat wil Zwolle met de garantstelling, een nieuwe lening aan gaan om het stadion te verbouwen en uit te breiden. Hopelijk gaat het goed, omdat we voor Saymak, Thomas of Drost een leuk bedrag krijgen, wat ons red, maar het lijkt nu gokken en gokken kun je beter bij Jack’s Casino doen.

  Kortom ik deel de zorgen en zou vooral graag zien dat de organisatie op orde komt en het geld waar we recht op hebben zo snel mogelijk binnen gehaald wordt, want de organisatie lijkt nog steeds niet op orde te zijn en het is moeilijk beleid te maken als de financiële cijfers telkens weer anders blijken te zijn.

 5. Het is ronduit schandalig dat we in categorie 1 terecht zijn gekomen, en de nonchalante manier waarop gereageerd word door Visser en co baart mij zorgen.
  Laat FC Twente alsjeblieft een hele dikke waarschuwing zijn.

Geef je reactie